Photos – Jimbo Mathus & the Tri-State Coalition, 3/30/13, Taft Theatre, Cincinnati, OH

Jimbo Mathus & the Tri-State Coalition
Jimbo Mathus & the Tri-State Coalition

Photos by Scott Preston

http://www.jimbomathus.com/