Photos – Soda Gardocki, 8/27/16, Whispering Beard Folk Festival, Friendship, IN

Soda Gardocki
Soda Gardocki

Photos by Scott Preston

http://sodagardocki.net/